Open Data News

Open Data News Vol. VIII Juli 2023

Open Data News Vol. 8

Open Data News Vol. VII April 2023

Open Data News Vol. 7

Open Data News Vol. VI Januar 2023

Open Data News Vol. 6

Open Data News Vol. V Oktober 2022

Open Data News Vol. 5

Open Data News Vol. IV Juli 2022

Open Data News Vol. 4

Open Data News Vol. III April 2022

Open Data News Vol. 3

Open Data News Vol. II Januar 2022

Open Data News Vol. 2

Open Data News Vol. I Oktober 2021

Open Data News Vol. 1